Pravilnik

Pravilnik MHDZ BiH

PNa temelju članka 55. Statuta Hrvatske Demokratske Zajednice Bosne i Hercegovine Šesta Konvencija M HDZBiH dana 27. listopada 2007. godine u Mostaru donosi

P R A V I L N I K
MLADEŽI HRVATSKE DEMOKRATSKE ZAJEDNICE BOSNE I HERCEGOVINE

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Mladež Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: M HDZBiH) je samostalna organizacija podmladka HDZBiH koja okuplja hrvatsku i drugu mladež na prostoru Bosne i Hercegovine s ciljem profiliranja i izgradnje stranački opredijeljenih mladih ljudi, te štiti interese M HDZBiH, hrvatskog naroda i drugih građana Bosne i Hercegovine.
M HDZBiH je samostalna, suvremena, proeuropski opredijeljena organizacija čiji se program temelji na demokršćanskim načelima.

Članak 2.

M HDZBiH djeluje na području djelovanja HDZ-a Bosne i Hercegovine, a njezino je sjedište u Mostaru.
M HDZBiH ima posebne odnose s Mladeži HDZ RH i oni će se urediti posebnim Sporazumom temeljem odluke Središnjeg odbora M HDZBiH, koja mora biti u skladu sa sporazumom o posebnim odnosima između HDZBIH i HDZ RH.

Članak 3.

M HDZBiH ima pečat okruglog oblika s tekstom «Hrvatska demokratska zajednica BiH – Mostar«, a u sredini je znak H s natpisom mladeži.
Znak je u obliku latiničnog slova «H« obojen crvenom, bijelom i plavom bojom na isti način kao hrvatska trobojnica Hrvatskog naroda u kojem je poprečnica ispisana s malim crnim slovima «mladež«.
Himna Mladeži HDZBiH je himna HDZ Bosne i Hercegovine.
Zastava M HDZBiH je sive boje s znakom mladeži HDZBIH u sredini ispod kojeg piše «Hrvatske demokratske zajednice«.

Javnost rada
Članak 4.

Rad M HDZBiH i njezinih tijela je javan.
Sa zasjedanja pojedinih tijela M HDZBiH može se njihovom odlukom isključiti javnost.

II. ČLANSTVO

Članak 5.

Članom M HDZBiH može postati osoba od 16 do 33 godine, koja:
- prihvaća načela, Programsku povelju i Pravilnik M HDZBiH;
- izražava spremnost promicati ciljeve M HDZBiH;
- prihvaća pravila etičkog kodeksa M HDZBiH;
- nije član druge stranke.

Članak 6.

Članom M HDZBiH postaje se potpisivanjem pristupnice u općinskom odboru, koji ujedno odlučuju o pristupanju dotične osobe, razmatrajući članak 5. ovog Pravilnika i istu prosljeđuje Tajništvu M HDZBiH u Mostaru.

Članak 7.

Član M HDZBiH ima sljedeća prava i obveze:
- ima pravo sudjelovati u političkom oblikovanju stranke, osobito raspravama, prijedlozima i zahtjevima, te odlučivati s tim u svezi;
- njegovo je pravo i da bude izviješten od strane organizacije, odnosno tijela unutar M HDZBiH, kao i od izabranih predsjednika tih tijela;
- dužan je redovito dolaziti na sastanke organizacija, odnosno tijela M HDZBiH kojima pripada;
- ima pravo birati i biti biran u tijela stranke;
- unutar M HDZBiH on mora zastupati i promicati program i interes M HDZBiH, pridržavati se Pravilnika M HDZBiH i etičkog kodeksa ponašanja unutar M HDZBIH, ali i poštovati stranačku stegu;
- prestanak članstva u M HDZBiH se regulira sukladno članku 38. Statuta HDZBiH.


III. USTROJSVO MHDZ BiH
OPĆINSKI OGRANAK

Članak 8.

Temeljna organizacija M HDZBiH jest ogranak M HDZBiH.
Na području općine mogu se ustrojiti ogranci po selima, naseljima i gradskim četvrtima ako to odluči dotični Općinski odbor, uz uvjet da ogranak ima najmanje pet članova.
Općinska organizacija može se ustrojiti u svakoj općini, u kojoj je upisano najmanje 10 članova M HDZBiH. Odluku o osnivanju donosi dotični Županijski odbor. Ako u jednoj općini nije ustrojena općinska organizacija, članovi s područja dotične općine pripadaju najbližemu susjednom Općinskom odboru M HDZBiH.
Općinski odbor izabire se na izbornoj skupštini općinske organizacije M HDZBiH. Skupštinu čine svi članovi te organizacije.


Članak 9.

Općinsku organizaciju vodi Općinski odbor, koji se sastoji od 7 – 21 člana biranih na skupštini općinske organizacije M HDZBiH i između njih se bira predsjednik, tri potpredsjednika, tajnik i rizničar OO M HDZBiH.


Članak 10.

Općinska izborna skupština saziva se redovito jednom u dvije godine, a saziva je predsjednik dotične organizacije M HDZBiH na temelju odluke Općinskog odbora. Općinski predsjednik dužan je i prije isteka roka od dvije godine sazvati izbornu skupštinu na izvanredno ili prijevremeno zasjedanje ako to zatraže tijela u skladu s člankom 28. ovog Pravilnika, dotični odbor M HDZBiH ili trećina članova s područja dotične općine (peticijom).
Općinski odbor M HDZBiH može prema potrebi dopuniti stanovit broj svojih članova ali najviše do 20% od broja članova izabranih na izbornoj skupštini.

Članak 11.

Zadaće Općinskog odbora M HDZBiH jesu voditi općinsku organizaciju, brinuti se o članstvu, sudjelovati u radu općinskog odbora HDZ-a BiH, davati inicijative na području općine i brinuti se za adekvatnu zastupljenost mladeži u svim tijelima, a sukladno Statutu HDZBiH. Općinski odbor donosi Poslovnik o radu, kojim definira rad odbora i njegovih ogranaka.


GRADSKA ORGANIZACIJA

Članak 12.

Na području grada podjeljenom na općine djeluje gradska organizacija M HDZBiH.
Gradski odbor M HDZBiH čine predsjednici općinskih odbora M HDZBiH s područja grada i 7 - 21 člana biranih na skupštinama općinskih organizacija M HDZBiH.
Gradski odbor se bira na izbornoj skupštini gradske organizacije M HDZBiH, a predsjednika, tri potpredsjednika, tajnika i rizničara bira Gradski odbor na svojoj konstituirajućoj sjednici.
Gradska organizacija M HDZBiH može prema potrebi dopuniti stanovit broj svojih članova ali najviše do 20% od broja članova izabranih na izbornoj skupštini.

Članak 13.

Zadaće gradskog odbora M HDZBiH su:
- raspravljanje o političkim i drugim problemima vezanih za mladež a u okvirima svog djelokruga;
- odgovornost za provedbe politike M HDZBiH na području grada i gradskih općina;
- imenovanje stalnih i povremenih tijela za proučavanje pojedinih pitanja (jezik, školstvo, kultura…);
- sudjelovanje u određivanju kandidata na izborima od gradskog odbora pa do Konvencije M HDZBiH.


ŽUPANIJSKA ORGANIZACIJA

Članak 14.

Na području županije djeluje županijska organizacija M HDZBiH, koju čine sve općinske i gradske organizacije s područja te županije.

Županijsku organizaciju vodi Županijski odbor M HDZBiH, koji se sastoji od 11 - 31 člana biranih na Skupštini županijske organizacije M HDZBiH, vodeći računa o zastupljenosti svih općinskih organizacija, sustavom zasebnih listi za svaku Općinsku organizaciju u sastavu dotične županijske organizacije M HDZBiH.
Za predsjednika županijskog odbora M HDZBiH može biti izabrana samo ona osoba koja je na izbornoj skupštini izabrana u županijski odbor.
Županijski odbor M HDZBiH može prema potrebi dopuniti stanovit broj svojih članova ali najviše do 20% od broja članova izabranih na izbornoj skupštini.
Županijski odbor je ovlašten za nadzor nad Općinskim odborima (odgovornost i funkcioniranje), može sazvati sjednicu bilo kojeg općinskog odbora i provodi odredbe središnjih tijela M HDZBiH.

Članak 15.

Županijska skupština je najviše tijelo za županijsku organizaciju, koja:
- bira i razrješuje članove Županijskog odbora;
- razmatra i prihvaća izvješće o radu županijskog odbora;
- donosi županijske povelje i odluke;
- daje smjernice djelovanja i nastupa.

Članak 16.

Izaslanici u županijskoj skupštini jesu:
- članovi županijskog odbora;
- izaslanici općinskih organizacija, po ključu koji će odrediti županijski odbor;
- izaslanici gradske organizacije na području županije.

Članak 17.

Županijska skupština saziva se redovito jednom u dvije godine, a saziva je županijski predsjednik na osnovu odluke Županijskog odbora M HDZBiH.
Županijski predsjednik dužan je i prije isteka roka od dvije godine sazvati županijsku skupštinu na izvanredno ili prijevremeno zasjedanje ako to zatraže tijela u skladu sa člankom 28. ovog Pravilnika, dotični Županijski odbor MHDZ BiH, polovica općinskih organizacija dotične županije ili četrvrtina članova M HDZBiH dotične županije (peticijom).

Članak 18.

Županijski odbor čine :
- od skupštine izabrani članovi;
- općinski i gradski predsjednici;
- kooptirani članovi Županijskog odbora.

Članak 19.

Županijski odbor:
- bira županijskog predsjednika i tri potpredsjednika, te tajnika i rizničara na prijedlog predsjednika;
- odgovoran je za provedbu politike M HDZBiH na području županije;
- štiti nacionalne i druge interese hrvatske mladeži, naroda i svih osoba na prostoru županije;
- vodi županijsku organizaciju u cjelini;
- prihvaća smjernice djelovanja u županiji u skladu s odlukom županijske skupštine;
- donosi poslovnik o radu županijskog predsjedništva.

Ako županijska organizacija ima tri ili više općinskih organizacija, može se ustrojiti županijsko predsjedništvo, čiji su članovi predsjednik, tri potpredsjednika, tajnik, rizničar i do dva od Županijskog odbora izabrana člana.
Županijsko predsjedništvo je operativno-izvršno tijelo zaduženo za izvršavanje zaključaka Županijskog odbora i provodi odluke središnjih tijela M HDZBiH.


IV. SREDIŠNJA ORGANIZACIJA I TIJELA

Članak 20.

Središnja tijela M HDZBiH jesu:

1. Konvencija;
2. Središnji odbor;
3. Predsjedništvo;
4. Nadzorni odbor.
5. Sud časti M HDZBiH;


KONVENCIJA

Članak 21.

Konvencija M HDZBiH na svojem zasjedanju:
- utvrđuje temeljna načela M HDZBiH,
- donosi programske povelje, odluke i politička stajališta M HDZBiH,
- donosi, mijenja i dopunjuje Pravilnik M HDZBiH,
- bira i razrješuje predsjednika i potpredsjednike M HDZBiH,
- bira 11 članova Središnjeg odbora, tako da bira po jednog člana iz regionalnog odbora RS, Distrikta Brčko i 9 županijskih organizacija, koje su u sastavu M HDZBiH.
- na prijedlog 20% nazočnih izaslanika iz dotičnih organizacija bira i razrješava članove Predsjedništva M HDZBiH, tako da Konvencija bira po jednog člana iz regionalnog odbora RS, Distrikta Brčko i 9 županijskih organizacija, koje su u sastavu M HDZBiH.
- na prijedlog predsjednika M HDZBiH bira i razrješava predsjednika i članove Suda časti i Nadzornog odbora M HDZBiH;
- razmatra i prihvaća izvješće o radu središnjih tijela M HDZBiH;
- Konvencija M HDZBiH djeluje po poslovniku što ga sama donosi.

Članak 22.

Konvencija se saziva redovito jednom u dvije godine, a saziva je predsjednik M HDZBiH na temelju odluke Središnjeg odbora M HDZBiH.

Članak 23.

Predsjednik M HDZBiH dužan je i prije isteka roka od dvije godine sazvati Konvenciju na izvanredno zasijedanje ako to zatraže:
- Predsjedništvo M HDZBiH;
- Središnji odbor M HDZBiH;
- Središnji odbor HDZBiH.

Članak 24.

Članovi Konvencije su:
- izaslanici općinskih, gradskih i županijskih organizacija M HDZBiH;
- članovi središnjih tijela M HDZBiH (Središnji odbor, Predsjedništvo, Nadzorni odbor i Sud časti);
- članovi središnjeg odbora HDZBiH iz reda M HDZBiH;
- izaslanici zasebnih zajednica unutar M HDZBiH po određenom ključu i postupku koje je odredilo Predsjedništvo M HDZBiH.


SREDIŠNJI ODBOR

Članak 25.

Središnji odbor je glavno političko tijelo i usmjerava rad M HDZBiH između Konvencija.
Središnji odbor:
- brine o provedbi odluka Konvencije;
- raspravlja i odlučuje o bitnim političkim pitanjima, te donosi sve odluke za koje nisu mjerodavna druga tijela;
- uz suglasnost ovlaštenih tijela M HDZBiH prihvaća financijski proračun;
- odlučuje o pristupu u međunarodna, federalna i druga tijela;
- odlučuje o ustanovljavanju zajednica kao zasebnih organizacijskih cjelina u M HDZBiH, određuje njihov način djelovanja i potvrđuje njihov pravilnik;
- odlučuje o prizivima na odluke koje je donijelo Predsjedništvo M HDZBiH o raspuštanju nižih tijela M HDZBIH,
- donosi odluku o sazivanju Konvencije M HDZBiH na prijedlog Predsjedništva M HDZBiH;
- na prijedlog predsjednika M HDZBiH imenuje i razrješava glavnog tajnika M HDZBiH.

Članak 26.

Središnji odbor čine :
- jedanaest (11) članova što ih izabere Konvencija Mladeži HDZBiH;
- članovi Predsjedništva M HDZBiH;
- predsjednici županijskih i gradskih organizacija M HDZBiH;
- po jedan predstavnik zasebnih zajednica unutar M HDZ-a po odluci Predsjedništava M HDZBiH;
- članovi M HDZBiH koji su članovi Središnjeg odbora HDZBiH, ako Središnji odbor M HDZBiH to službeno konstatira;
- članovi M HDZBiH koji obnašaju političke dužnosti u sustavu tijela Bosne i Hercegovine i F BiH, ako Središnji odbor M HDZBiH to službeno potvrdi.

Središnji odbor M HDZBiH može prema potrebi dopuniti stanovit broj svojih članova ali najviše do 20% od broja članova izabranih na Konvenciji M HDZBiH.

Predsjednik M HDZBiH je ujedno i predsjednik Središnjeg odbora M HDZBiH. Na prijedlog predsjednika Središnji odbor bira tri potpredsjednika.

Zasjedanje Središnjeg odbora

Članak 27.

Predsjednik saziva i predsjeda Središnjim odborom, a dužan je sazvati sjednicu Središnjeg odbora najmanje jednom godišnje.
Predsjednik je dužan sazvati Središnji odbor ako to zatraži trećina članova Središnjeg odbora, natpolovična većina županijskih odbora M HDZBiH ili središnja tijela HDZBiH.


PREDSJEDNIK

Članak 28.

Predsjednik M HDZBiH predstavlja i zastupa M HDZBiH, odgovara za njezin rad te osigurava redovito djelovanje stranačkih tijela.
Predsjednika M HDZBiH zamjenjuje prvi potpredsjednik, kandidat koji je na Konvenciji dobio najviše glasova na izborima i to u skladu s dobivenim ovlastima predsjednika.
Predsjednik, uz suglasnost Predsjedništva M HDZBiH, donosi odluku o udaljenju s dužnosti bilo kojeg člana M HDZBiH ako je počinio povredu članka 38. ovog Pravilnika i prosljeđuje na postupak pred Sud časti.


PREDSJEDNIŠTVO

Članak 29.

Predsjedništvo M HDZBiH:
- donosi političke i druge odluke u ime M HDZBiH, ako nisu u ovlasti drugih tijela;
- provodi odluke Konvencije i Središnjeg odbora M HDZBiH;
- raspravlja o bitnim političkim pitanjima i predlaže Središnjem odboru M HDZBiH donošenje odluka;
- na prijedlog Predsjednika, Predsjedništvo M HDZBIH bira Glavnog tajnika M HDZBIH;
- na prijedlog Glavnog tajnika, Predsjedništvo M HDZBiH imenuje međunarodnog tajnika, zamjenika glavnog tajnika, rizničara te tajnike za pojedine grupe poslova;
- imenuje odbore i povjerenstva prema potrebi i određuje im sastav i zadaće;
- na prijedlog predsjednika M HDZBiH imenuje i razrješuje glasnogovornika M HDZBiH;
- donosi odluku o raspuštanju nižih tijela u sastavu M HDZBiH;
- isključuje članove Predsjedništva, sa zamjenom iz matične županije, ukoliko su neopravdano izostali s tri sjednice Predsjedništva (definirati Poslovnikom Predsjedništva);
- Donosi izborni poslovnik Konvencije M HDZBiH.

Članak 30.

Predsjedništvo M HDZBiH čine:
- predsjednik;
- tri potpredsjednika;
- jedanaest članova Predsjedništva;
- glavni tajnik M HDZBiH;
- međunarodni tajnik;
- kooptirani članovi.

Članak 31.

Ako predsjednik M HDZBiH podnese ostavku, bude isključen iz članstva HDZBiH ili mu od Središnjeg odbora M HDZBiH bude iskazano nepovjerenje njega zamjenjuje jedan od potpredsjednika kojeg bira Središnji odbor M HDZBiH. U tom slučaju Konvencija M HDZBiH se mora održati u roku od šest mjeseci od dana izbora novog predsjednika.


GLAVNI TAJNIK M HDZ BIH

Članak 32.

Glavni tajnik M HDZBiH:
- pomaže predsjedniku M HDZBiH pri ispunjavanju njegovih zadaća i sve djelatnosti obavlja u dogovoru s predsjednikom;
- provodi odluke središnjih tijela M HDZBiH, aktivno surađujući sa županijskim i regionalnim odborima M HDZBiH, usklađuje njihov rad i u provedbi odluka Središnjeg odbora M HDZBiH i Predsjedništva M HDZBiH;
- može sudjelovati na sjednicama ogranaka, općinskih, gradskih, županijskih i regionalnih organizacija;
- sudjeluje u pripremi središnjih tijela stranke te priprema i osigurava organizacijske i tehničke uvjete za njihov rad;
- rukovodi Glavnim tajništvom.

Članak 33.

Zamjenik glavnog tajnika pomaže glavnom tajniku u radu, zamjenjuje ga u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti i obavlja druge poslove koje mu odredi glavni tajnik i Predsjedništvo M HDZBiH.


TAJNIŠTVO

Članak 34.

Tajništvo je izvršno tijelo organizacije.
Djeluje sukladno poslovniku koji samo donosi i organizirano je sukladno Pravilniku koji na prijedlog Glavnog tajnika donosi Predsjedništvo M HDZBiH.
Tajništvo čine glavni tajnik, međunarodni tajnik, zamjenik glavnog tajnika, rizničar i dužnosnici koje imenuje Predsjedništvo M HDZBiH, na prijedlog glavnog tajnika.


V. ZASEBNI NAČIN ORGANIZIRANJA I DJELOVANJA U M HDZBiH

Članak 35.

Radi zadovoljavanja posebnih interesa i rješavanja specifičnih problema u M HDZBiH mogu se ustanoviti zajednice kao zasebne organizacijske cjeline.
Odluku o ustanovljavanju i načinu djelovanja ovakvih tijela donosi Središnji odbor M HDZBiH

VI. OSTALE ODREDBE
NAČIN IZBORA I TRAJANJE MANDATA

Članak 36.

Redoviti mandat svih tijela traje dvije godine.
U vrijeme trajanja mandata naknadno izabranog člana ubraja se i vrijeme člana umjesto kojeg je izabran.
Izbori za sva tijela i dužnosnike po pravilu se obavljaju tajnim glasovanjem uz isticanje više kandidata.

NADZORNA TIJELA

Članak 37.

Nadzorna tijela ustrojavaju se u obliku nadzornih odbora.
Nadzorna tijela M HDZBiH imaju dužnost i ovlaštenje nadzirati materijalno - financijsko poslovanje tijela i organiziranje M HDZBiH.
Članovi nadzornog odbora (5 – 7 članova) M HDZBiH ne smiju biti članovi Središnjih tijela M HDZBiH.
Ovlaštenja nadzornih tijela istovjetna su ovlaštenjima opisanim u Statutu HDZBiH u člancima 50. i 51. u okviru Mladeži HDZBiH.
Financijsko poslovanje podliježe nadležnom tijelu HDZBiH.

STEGOVNA TIJELA

Članak 38.

Član M HDZBiH može biti isljučen iz članstva ako bitno povrijedi Program, Statut, Programsku povelju ili Pravilnik M HDZBiH.
Sud časti jeste tijelo M HDZBiH koje odlučuje o povredama prava i obveza članova M HDZBiH.
Sud časti u suđenju je neovisan, a postupa samo po zahtjevu tijela ovlaštenih za pokretanje postupka.
Članovi Suda časti ne smiju biti članovi bilo kojeg drugog tijela M HDZBiH iste razine.
Sud časti ima predsjednika i četiri člana.
Sud časti M HDZBiH je prvostupanjski sud, a drugostupanjski sud je Visoki sud časti HDZBIH.
Primjenjuju se sve odredbe Sudova časti HDZ-a BiH opisane u Statutu HDZ-a BiH vezane uz funkcioniranje, ovlaštenja i postupke stegovnih tijela.


DOPUNA I IZMJENA PRAVILNIKA

Članak 39.

Izmjene i dopune Pravilnika vrši Konvencija M HDZBiH.
Poticaj za dopunu ili izmjenu ovog Pravilnika može dati: Konvencija, Središnji odbor i Predsjedništvo M HDZBiH.
Ako je po sili zakona nužno izmijeniti ili dopuniti određene odredbe Pravilnika prije redovitog sazivanja Konvencije ili u slučaju rata, učinit će to Središnji odbor M HDZBiH.


AUTENTIČNA TUMAČENJA

Članak 40.

Autentična tumačenja ovog Pravilnika daje Konvencija, a Predsjedništvo M HDZBiH kad Konvencija ne zasjeda.


STUPANJE NA SNAGU PRAVILNIKA

Članak 41.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu datumom donošenja.


VII. PRIJELAZNE ODREDBE

Članak 42.

Predsjedništvo M HDZBiH dužno je organizirati županijske izborne – osnivačke skupštine, a do utemeljenja Županijskih odbora može imenovati Povjerenstva za svaku županiju, kao i odbore na razini Predsjedništva M HDZBiH za određena važna područja djelovanja organizacije M HDZBiH.